JOURNALISTIK  >  VAD ÄR JOURNALISTIK?

> Göran Rosenberg

I sin bok Tankar om journalistik knyter journalisten och författaren Göran Rosenberg ihop kreativitet och sanning med ansvar:

 ”Journalistik   är viljan, lusten  ja naturligtvis också en förmåga att beskriva. Att iaktta och notera. Att notera och berätta.   Att berätta utan att fabla. Att  konstfullt och medvetet balansera på den avgörande gränsen mellan fakta och fiktion. Journalistik strävar efter sanningsenlighet men också efter berättelse. Verkligheten är ingen berättelse, det är journalistikens sak att göra den till det. Det är också journalistens sak att välja sin berättelse, att ta ansvar för den. Journalistik är sanningsenliga berättelser om verkligheten under personligt ansvar.”

 

> Svenska Nationalencyklopedin
En torrare beskrivning än Göran Rosenbergs, men så är ne.se också ett uppslagsverk:

"Benämning på såväl insamling, urval, bearbetning och presentation av material i  massmedier som på resultatet av denna verksamhet: det redaktionella innehållet i medierna. Journalistik avser ytterst att skildra verkligheten;  den skiljer sig från skönlitteratur genom att inte syssla med fiktion och från vetenskapligt arbete genom krav på aktualitet.".

 

> Wikipedia
Har ungefär samma definition som Nationalencyklopedin, men med tillägget:

 ”Journalistik  är också den vetenskap som studerar hur journalister arbetar, hur det dagliga arbetet som journalist ser ut och hur media agerar gentemot censur, statliga restriktioner, yttrandefrihet, pressetiska regler och osynliggörande av vissa samhällsgrupper.

  

DEN TREDJE STATSMAKTEN
Ett
 ansvar som medierna har och länge har haft är att granska makten. Därför kallas medierna, tidigare pressen, för tredje statsmakten. Wikipedia ger en förklaring:

”Tredje statsmakten är sedan mitten av 1800-talet en informell benämning på massmedia i Sverige. Den första makten är regeringen och den andra riksdagen. Ibland antas riksdagen vara den första. Den tredje statsmaktens uppgift anses vara att granska de två andra.

>  JOURNALISTIK

>  ARTIKLAR & REPORTAGE - av Fayme Alm, FayMedias innehavare

>  JOURNALISTISKA AVSLÖJANDEN